شنبه ٠٣ تير ١٣٩٦
 
 

مهدی حاتم

 دریافت فایل کامل رزومه فارسی/ انگلیسی

وضعیت تحصیلی

 

نوع همکاری با مرکز
 
ایمیل

 

نام کاربری اتوماسیون


تلفن

لیست دروس ارائه شده توسط استاد

اصول سیستم مخابراتی

الکترومغناطیس

مدار الکتریکی 2

آزمایشگاه دیجیتال 2

سیگنال ها و سیستم